Tag: ParticipatieCoalitie

Hoe draagt MNH bij aan de energietransitie?

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn onmisbaar in de strijd tegen de (verdere) opwarming van de aarde. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn. Met een goede inpassing van wind- en zonne-energie in het Noord-Hollands landschap, behoud van natuur, goede participatie en draagvlak van lokale bewoners.

<lees het volledige verhaal op de site van MNH>

Hoe draagt MNH bij?

  • Door bij overheden de belangen te behartigen van een ambitieuze energieopwekking met behoud van natuur, landschap, participatie en draagvlak.
  • Te fungeren als aanjager van de Regionale Energietransitie.
  • Nauwe samenwerking met partners op regionaal en provinciaal niveau te organiseren en faciliteren.
  • Te fungeren als aanspreekpunt van initiatieven van onderop.
  • Verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen.
  • Bemiddelen tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

Meer weten over MNH en wat zij doen? <contactgegevens>

Energie Samen Noord Holland

De samenwerkende energie-coöperaties in Noord Holland hebben besloten om verder te gaan onder de naam ‘Energie Samen Noord Holland’.

De oude naam ‘VEINH’ en de werknaam ‘Energie van Noord Holland’ zullen daarmee naar de achtergrond verdwijnen. Met een eigen website, een twitteraccount en vooral een eigen dienstenbureau/team willen de coöperaties de onderlinge samenwerking versterken en de opgebouwde kennis ter beschikking stellen voor een voorspoedige energietransitie.

De gedachte achter het dienstenbureau is vooral dat de lokale energie-initiatieven ontzorgd moeten gaan worden. Hiervoor zal de regionale samenwerking tussen energie-coöperaties versterkt worden.

De samenwerking met MNH (de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland) wordt natuurlijk voortgezet. Dit blijft gebeuren onder de naam participatiecoalitie Noord Holland.

Website = energiesamennoordholland.nl / Twitter = @EnergieSamenNH

Vragen? Bel of email Aernoud Olde; 06-1250.5498 / aernoud.olde@energiesamennoordholland.nl

RES 1.0 gepubliceerd – reacties VEINH en MNH

De RES 1.0 voor Noord Holland Noord en Noord Holland Zuid zijn beschikbaar. Zuid: https://energieregionhz.nl/res / Noord: https://energieregionhn.nl/res

Een mijlpaal. Nu is het woord aan de gemeenteraden en de inwoners. Samen kunnen we de energietransitie versnellen. Samen moeten we versnellen want klimaatverandering wacht niet op ons getreuzel.

Als ParticipatieCoalitie Noord Holland hebben we hiervoor eerder onze Leidraad Lokaal Eigendom geschreven: < link leidraad lokaal eigendom >

Als Vereniging Energie-coöperaties en -initiatieven Noord Holland (zie VEINH.nl) hebben we hier een reactie op: Persbericht VEINH op RES 1.0. Ook de MNH heeft gereageerd: Persbericht MNH op RES 1.0

Vragen/opmerkingen/suggesties: zie de contact-pagina