Tag: conceptRES

Onderverdeling RES-projecten NHZ in 7 groepen

Het conceptRES-bod verdeeld in 7 groepen

Bij het indelen van de projecten die voortkomen uit de RES kom ik vooralsnog tot een verdeling in 7 groepen, waarbij ik per groep aan zal geven welke rol wij voor onszelf mogelijk achten. Deze verdeling maak ik om 4 redenen:

 • (a) helderheid te geven voor welke uitdagingen we staan,
 • (b) overzicht te creeren,
 • (c) te voorkomen dat we kansen en uitdagingen over het hoofd zien en
 • (d) naar de buitenwereld helderheid te geven waar we als beweging wel of niet aandacht aan geven.

Nu de concept-RES-stukken openbaar zijn kunnen we als energiecoöperaties per deelRES de plannen bespreken met onze achterban en andere inwoners en belangstellenden, om vervolgens per deelRES te komen tot een lijst aan zoekgebieden/projecten waar wij denken dat wij een rol kunnen spelen. Hierbij moeten we ons realiseren dat de lokale overheid de opdrachtgever gaat worden bij het invulling geven aan de RES-zoekgebieden.

De 7 groepen:

 1. Zon op parkeerterreinen (ZOP); hier ligt natuurlijk het inkoppertje voor wat betreft het realiseren van lokaal eigendom, waarbij energie-coöperaties een belangrijke rol kunnen spelen. Wij verwachten uiterlijk deze zomer met een blauwdruk te komen over hoe een lokale coöperatie een ZOP-project kan realiseren, en wij verwachten hierbij als lokale coöperaties te komen tot vergaande standaardisatie qua aanpak van de projecten. ZOP-projecten lenen zich bij uitstek voor het realiseren van coöperatieve opwek van stroom met lokaal eigendom en lokaal gebruik van de stroom.
 2. Zon op grote (bedrijfs)daken waarbij de dakeigenaar of de huurder zelf de stroom volledig kan gebruiken. Bedrijven hebben hier een belang en kunnen dit uitstekend met een projectleider en een installateur realiseren, waarbij lokaal eigendom haalbaar is door de betrokkenheid van de dakeigenaar. Hiervoor adviseren wij de gemeenten wel randvoorwaarden vast te leggen over lokaal eigenaarschap. Energiecoöperaties kunnen hier een rol spelen, maar ook ‘de markt’ kan dit regelen.
 3. Zon op grote daken waarbij de dakeigenaar en de huurder zelf de opgewekte stroom niet volledig of zelfs helemaal niet kunnen gebruiken. Hier ontstaat een situatie vergelijkbaar aan de ZOP, waarbij de praktijk leert dat er al snel geen project tot stand komt wegens het ontbreken van een financieel belang voor de dakeigenaar. Om als energie-coöperaties hier een rol te kunnen spelen dient nog altijd aanpassing van de wetgeving plaats te vinden zodanig dat er voor de dakeigenaar wel een financieel belang ontstaat bij het opwekken van stroom op het dak. In dat geval kunnen energie-coöperaties een grote rol spelen bij het realiseren van deze projecten middels coöperatieve exploitatie van de daken zoals er nu al honderden PCR-projecten bestaan.
 4. Zon langs Infrastructuur; hier kunnen energie-coöperaties dezelfde rol spelen als bij ZOP, afhankelijk van de omstandigheden natuurlijk.
 5. ZOL en WOL-projecten voortkomend uit de zoekgebieden waarbij sprake is van bestaande planvorming en waar reeds een energie-coöperatie bij betrokken is; in dat geval gaan we wat ons betreft gewoon verder met het realiseren en/of opschalen van de bestaande plannen
 6. ZOL en WOL-projecten voortkomend uit de zoekgebieden waar een andere partij evident de initiatief nemende partij is, zoals bijvoorbeeld bij de Hoogovens het geval zal zijn. Wij zien als energie coöperatie hier geen rol voor onszelf tenzij de initiatief nemende partij ons daartoe expliciet uitnodigt.
 7. ZOL en WOL-projecten voortkomend uit de zoekgebieden die niet onder E) of F) vallen. Voor deze projecten heeft de Participatie Coalitie Noord Holland een plan opgesteld om in een aantal te selecteren zoekgebieden te komen tot een concreet projectvoorstel.

Naast deze beperkte groep aan projecten waar de participatiecoalitie de trekkende rol kan spelen, hopen wij dat onze achterban in de overige zoekgebieden betrokken wordt bij het zoeken naar mogelijkheden en bij het invulling geven aan de projecten. Het ontsluiten van de lokale kennis is immers een belangrijke stap in het creëren van draagvlak, participatie en lokaal eigenaarschap.